1FT7087-7SH71-1BG0-Z N05+X09 SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=48Nm (100K) NN=4500rpm, PN=10.80kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3)

1FT7087-7SH71-1BG0-Z N05+X09 SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=48Nm (100K) NN=4500rpm, PN=10.80kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3)
635 941,40
836 765,80

SIMOTICS S Синхронный двигатель

SIMOTICS S Синхронный двигатель

С этим товаром покупают